Kon mi por bira un yu di Dios?

Dios kier pa tur kos bira bon entre E i abo!

Kon mi por wòrdu salbá?

Rekonosé ku bo ta un pekador.

Bo ta un bon hende? Kasi sigur bo lo kontestá ku “si” i bo no ta komprondé pakiko lo bo mester wòrdu salbá. Bo bon obranan no por kita bo kosnan malu ku bo ta hasi. Un hues hustu no por laga un asesino bai liber pasobra e ta un bon tata. Dios a pone su leinan den nos kurason i den nos konsenshi. Manera: no gaña , no hòrta, no uza Dios su nòmber sin tin mester, no kòrta orea (ni den pensamentu). Ora bo sa ku bo por hasi algu bon anto bo ta keda sin hasié tambe ta piká. Kuantu biaha kaba bo no a kibra e mandamentunan aki? Si bo mira bo mes awor segun e standart perfekto di Dios lo bo yama bo mes un bon hende ainda? Ami, lamentablemente ku nò.

Pero Dios ta amor, E no por laga e ko’i pasá? Si, Dios ta amor, pero E ta santu i hustu, 100% hustu. Dios Su mandamentunan no ta pa huzga bo. Pero pa laga bo mira ku bo ta kulpabel i ku bo mester di un salbador ku por karga bo pikánan.

 

Pidi pordon pa bo pikánan i tuma Hesus komo bo salbador.

Si un hues ta sera su wowonan pa inhustisia, e ta korupto i e mes lo mester wòrdu kastigá. Dios ta totalmente santu i hustu i p’esei E no por laga niun piká sin kastigu. Dor ku nos no ta sin piká, E lo mester huzga nos tambe. Den Beibel ta pará ku e konsekuensia di piká ta morto. Pero Dios Su amor pa nos ta asina grandi ku El a manda Su propio yu na mundu pa karga e kastigu pa nos, pa medio di Su sufrimentu i Su morto na e krus.

Dios ta pidi solamente pa kere den Su yu pa por wòrdu salbá di e kastigu ku nos ta meresé. Den Juan 3:16 ta pará: “Pasobra Dios a stima mundu asina tantu, ku El a duna Su Yu unigénito, pa ken ku kere den djE no bai pèrdí, ma tin bida etèrno”

Si bo duna bo bida na Señor Hesus, Spiritu Santu ku ta wòrdu yamá tambe e Konsolador lo bin biba den bo. E ta konvensé nos di piká i ta laga nos mira e kaminda ku ta hiba na Hesus. E ta guia bo i duna bo forsa pa perseverá den sirkunstansianan difísil.

 

Bira lomba pa piká, siña konosé Dios pa medio di Beibel i konfia riba djE.

Bo por siña konosé Dios dor di lesa Beibel i papia ku Dios mes pa medio di orashon, E kier un relashon ku bo. Beibel ta bisa nos tambe ku fe sin bon obra ta un fe morto. E bon obranan ta bini dor di gratitut i amor, e ta bai di mes ora bo eksperensiá Dios Su amor.

Bo ta bira un yu di Dios, si bo aseptá Señor Hesus komo bo Salbador. Esei no kiermen ku bida lo bai bira mas fásil, pero E lo ta huntu ku bo ku Su poder, pas i amor. A kousa di esaki lo bo bira lomba pa bo piká i biba pa medio di Su amor. Un pas i un amor ku no ta di e mundu aki i ku bo no por splika. Bo por eksperensi’é solamente dor di duna bo bida na Kristu. E ora ei E lo sigui guia bo den bida. E lo ta semper ku bo i E lo no bandoná bo.